Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

 


Online Houtspecialist respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten
met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmpliceerd met
betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor
betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht
op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat
een nieuwe versie die van toepassing is de huidige versie vervangt.


ARIKEL 1 Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens OnlineHoutSpecialist
gevestigd te Fam. v/d Weijstraat 71, 8923 CK Leeuwarden, KvK-nummer: 89577361


ARTIKEL 2 De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Woodland B.V. Onder persoonsgegevens
worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect
kan worden geïdentificeerd. Met name aan de hand van een identificator zoals een naam,
een indentificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit


2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
- Naam
- Adresgegevens
- E- mailadres / telefoonnummer

 

ARTIKEL 3 Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt
voor:

- Het onderhouden van relaties met u
- Het verwerken van uw bestellingen
- Het doen van mededelingen via post, mails en/of nieuwsbrieven
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen


ARTIKEL 4 Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

ARTIKEL 5 Uw rechte met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van
rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende
verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te
nemen via info@onlinehoutspecialist.nl.


2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 2 maanden na het
ingediende verzoek krijgt u antwoord op u verzoek. Afhankelijk van de complexiteit
van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 1
maand verlengt worden.

 

ARTIKEL 6 Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt
verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Woodland heeft
verzameld, worden deze aan hen verstrekt na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die
autoriteit, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de
bepalingen van deze privacy verklaringen vallen.


ARTIKEL 7 Commerciële gegevens
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Woodland b.v., wanneer u daar toestemming
voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail
naar het volgende adres: info@onlinhoutspecialist.nl


2. Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor
commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende
aan: info@onlinhoutspecialist.nl

 

ARTIKEL 8 Bewaartermijn gegevens
De door Online Houtspecialist verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

ARTIKEL 9 Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie, of meer informatie, kunt u zich richten tot: info@woodlandinternational.nl